Pacht

Gebruik ten behoeve van bedrijfsmatige landbouw

Naast het kopen of verkopen van grond kunt u grond ook pachten door middel van een pachtovereenkomst. Een pachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij agrarische gronden of bedrijven door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter (gebruiker) tegen een bepaalde vergoeding. Bij pacht is er altijd sprake van bedrijfsmatige landbouw. Deze pachtovereenkomst dient binnen twee maanden na het aangaan van de overeenkomst ingezonden te worden ter goedkeuring naar De Grondkamer.

Wij hebben veel kennis op het gebied van de pachtwet en de jurisprudentie. Bent u pachter of verpachter of heeft u interesse in het eventueel (ver)pachten van uw eigendom? Wij geven u graag deskundig advies over uiteenlopende zaken zoals:

  • Het aangaan van een pachtovereenkomst
  • De wet- en regelgeving omtrent het pachten
  • Het pachtersvoordeel
  • De aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat
  • De ontbinding van een pachtovereenkomst

Meest gestelde vragen over pacht

Wij krijgen met grote regelmaat vragen over pachtzaken. Graag bespreken wij de 4 meest gestelde vragen.

1. Wanneer is een pachtovereenkomst nodig?

Het is wettelijk verplicht om een pachtovereenkomst op te stellen vanaf 1 hectare grond als het om grasland of akkerbouwgrond gaat. In de praktijk wordt dit niet altijd gedaan, wat kan leiden tot discussie en conflicten over de prijs of het beëindigen van de pacht.

Er zijn verschillende pachtsoorten voor verschillende doeleinden geschikt. Zo kunt u kiezen uit:

  • Geliberaliseerde pacht;
  • Reguliere pacht;
  • Teeltpacht;
  • Pacht in reservaten.

De Koning & Witzier Makelaars kan u als pachter of verpachter begeleiden in het bepalen van de meeste geschikte pachtvorm.

2. Wat zijn de meest voorkomende soorten pacht?

De meest voorkomende pachtsoorten zijn geliberaliseerde pacht en reguliere pacht.

Als u een pachtcontract wilt sluiten, let dan goed op of er in de overeenkomst over geliberaliseerde of reguliere pacht wordt gesproken. De regelgeving van deze pachtvormen loopt namelijk erg uiteen.

Geliberaliseerde pacht kan alleen bij los land. Deze pachtvorm is flexibeler dan reguliere pacht, omdat er minder regels gelden. Zo kunt u zelf de duur van de geliberaliseerde pachtovereenkomst bepalen. Als de overeenkomst 6 jaar of langer geldt, dan toetst de Grondkamer de pachtprijs, dit gebeurd niet als de looptijd korter is dan 6 jaar.

Reguliere pacht is voor alle pachtobjecten mogelijk. De wettelijke looptijd is 6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve. Ieder jaar vanaf 1 juli gelden er nieuwe pachtnormen. Hierdoor kan de maximale pachtprijs veranderen. Dit werkt dan ook door in lopende pachtovereenkomsten.

3. Ik wil (ver)pachten, hoe gaat dit in zijn werk?

Allereerst dient er een pachtovereenkomst opgemaakt te worden. Deze wordt door beide partijen ondertekend. De pachtovereenkomst wordt geregistreerd en getoetst door de Grondkamer.

Het belangrijkste doel van de Grondkamer is om te zorgen voor een behoud van de goede relatie tussen verpachter en pachter. Elke maand komen de leden van de Grondkamer bij elkaar om over de ontvangen (pacht)verzoeken te beslissen. Bij de toetsing van de pachtovereenkomst kijken zij of de pachtprijs voldoet aan de normen.

4. Hoe kan ik de pachtovereenkomst beëindigen?

Geliberaliseerde pacht beëindigen
Geliberaliseerde pacht is sinds november 2017 ook tussentijds opzegbaar. Het moet echter gaan om een opzegging als gevolg van een objectieve toestand zoals verkoop of bestemmingswijziging en niet om een invulling of beleving van één van de partijen.

Reguliere pacht beëindigen
Een pachtcontract kan bij wederzijds goedvinden opgezegd worden, maar vaak is dat is niet eenvoudig. Wilt u toch de reguliere pachtovereenkomst opzeggen dan geschiedt dit bij aangetekende brief of opgemaakte akte door de deurwaarder. De termijn voor het eind van de pachtovereenkomst is hiervoor heel belangrijk. Dit kan heel complex zijn en daarom wordt er specifiek gekeken naar uw situatie. Neem contact met ons op wanneer u van plan bent uw reguliere pachtovereenkomst te beëindigen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op
Advies erfpachtrecht, pachtovereenkomst, pachtersvoordeel

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?