Wetsvoorstel: 100 kilo fosfaat leasen zonder afromen

Het wordt mogelijk om 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder afroming. Dat blijkt uit een voorgenomen aanpassing van de meststoffenwet. 

Leasen zonder afroming op beperkte schaal maakt het voor melkveehouders mogelijk om kleine schommelingen in melkproductie en veebezetting bij te sturen. Daarvoor is het belangrijk dat niet afgeroomd wordt zoals bij andere vormen van overdracht gebeurt. Het voorstel van LNV behelst dat over de eerste 100 kilo (ruim twee melkkoeien) geleased fosfaat niet afgeroomd wordt. 

Met het wetsvoorstel wordt onder meer invulling gegeven aan een motie van Kamerleden Lodders (VVD) en Geurts (CDA) over afromingsvrij leasen en verleasen van fosfaatrechten. Minister Carola Schouten gaf in 2018 al aan dat de motie niet uitgevoerd kon worden zonder wetswijziging. Volgens een woordvoerder van LNV wordt het voorstel deze week gepubliceerd op internetconsultatie.nl. 

Ingangsdatum nog onbekend
Het is nog onduidelijk wanneer de wijzigingen ingaan. Gezien de termijnen die nodig zijn voor de consultatie en behandeling in het parlement zal dat vrijwel zeker niet voor 2021 zijn. Het onderdeel over afromingsvrij leasen van 100 kilo gaat bovendien pas in zodra het totale aantal fosfaatrechten in Nederland is teruggebracht tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. De afroming bij overdracht is in 2019 nog verhoogd naar 20%, om het totaal naar beneden te brengen. 

Definitie melkvee
in het wetsvoorstel wordt de definitie van melkvee en jongvee (voor melkvee) aangepast en verduidelijkt. Dat moet een eind maken aan de onduidelijkheid die daarover is ontstaan na de invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018. Er zijn nu verschillende interpretaties mogelijk, zo geeft de wetgever aan, die daarbij verwijst naar diverse procedures over fosfaatrechten. 

Jongvee 
jongvee voor de vleesveehouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen, valt in principe onder melkvee en dan zijn fosfaatrechten nodig. Het voorstel bevat een vrijstelling als het gaat om jongvee dat niet is bestemd om melk- of kalfkoe te worden. normaliter gaat het dan om jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Daarvoor geldt nu ook al de vrijstelling zoogkoeienhouderij. De nieuwe definitie van melkvee geldt voor de toekomst, geeft de wetgever aan in de toelichting. Voor de bepaling van de zogenoemde melkveefosfaatreferentie en grondgebonden groei melkveehouderij blijft de oude definitie van melkvee van kracht. 

Registratie
De registratie van meldingen van de overdracht van fosfaatrechten en andere productierechten wordt vereenvoudigd. Het tijdstip van de volledige kennisgeving van een overdracht is straks bepalend en niet meer de registratie zelf. Als een overdracht uiterlijk 31 december wordt ingediend, kunnen de betreffende fosfaatrechten (of andere dierrechten) nog in het kalenderjaar van de kennisgeving worden meegeteld, ook al is de registratie pas definitief in het volgende kalenderjaar. 

Bron: Boerderij d.d. 19 mei 2020 

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?