VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING MIDDELS KAVELRUIL

De Koning & Witzier beschikt over speciale software die het realiseren van een kavelruil overzichtelijk en efficiënt maakt.

Bij de overdracht van onroerende zaken en dus ook agrarisch onroerend goed, is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief van overdrachtsbelasting bedraagt 10,4%, behalve bij een woonhuis voor eigen gebruik want dan is het 2%. Hoewel de wet veel vrijstellingsmogelijkheden biedt, valt het niet mee om daar gebruik van te maken. Bij een gemiddeld agrarisch erf praten we al snel over meer dan € 50.000,-  aan overdrachtsbelasting. Hoe fijn zou het zijn om deze vrijgesteld te krijgen.

Landbouwvrijstelling voor overdrachtsbelasting
De praktijk is dat bij de aankoop van agrarische grond er meestal wordt gekozen voor landbouwvrijstelling, deze is voorwaardelijk. Als de koper een beroep doet op dit artikel verplicht hij zich om de grond 10 jaar na aankoop agrarisch, bedrijfsmatig te blijven gebruiken. Vaak is dit geen probleem, echter in de praktijk kan het fijn zijn als deze verplichting er niet op zit.

WILG
In Nederland kennen we de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Deze wet is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het mooie van deze wet is dat het de basis kan vormen van een algehele vrijstelling overdrachtsbelasting (zonder de 10-jaarstermijn). Men moet voldoen aan de vereisten van een vrijwillige kavelruil. De belangrijkste voorwaarde is dat er minimaal drie inbrengers zijn, waarvan twee ruilers.

De Koning & Witzier heeft afgelopen jaar meerdere van deze kavelruilovereenkomsten opgezet/begeleid zoals:

Kavelruil Alblasserwaard
Bij een melkveebedrijf bestaande uit twee locaties met ca. 6 km onderlinge afstand ontstond de mogelijkheid om bij één van de locaties de buurman bij de kopen. Dit kwam ten gunste van de bedrijfsvoering en scheelt natuurlijk veel transportbewegingen. Besloten is om het verder gelegen bedrijf te ruilen en te verkopen voor het bedrijf van de buurman. Bij de verkoop van het verder gelegen bedrijf zijn tevens nog twee ruilingen gerealiseerd met agrariërs en particulieren. Dit alles is gepasseerd middels één kavelruilakte, zo ontstond er een win-win situatie voor alle partijen. Totaal is ca. € 85.000,- overdrachtsbelasting bespaard en de grond hoeft niet verplicht 10 jaar lang agrarisch gebruikt te worden. 

Kavelruil Lexmond
Bij deze kavelruil passeerde ruim 30 ha. landbouwgrond van 3 eigenaren naar 4 ruilers of kopers. Belangrijk voordeel hier was dat de diverse verkrijgers mogelijk niet (geheel) aan de 10-jaarstermijn konden voldoen.

Kavelruil Rumpt
Bij deze kavelruil hebben drie omliggende melkveebedrijven gezamenlijk het (melk)veebedrijf van de buurman gekocht. Hierbij hebben de bedrijven hun huiskavel fors kunnen vergroten en zijn de veldkavels (deels) afgestoten, dit in combinatie met erfpacht en pacht door één stichting en twee kerkelijke instellingen. Daarnaast zijn er meerdere landelijke woningen en de nodige agrarische bedrijfsopstallen overgedragen. Alles is vrijgesteld van overdrachtsbelasting door middel van de gerealiseerde kavelruil, totaal ca. € 80.000 overdrachtsbelasting bespaard.

Prachtige resultaten!

Specialist in kavelruil
De Koning & Witzier beschikt over speciale software die het realiseren van een kavelruil overzichtelijk en efficiënt maakt. Dit scheelt veel tijd en geld. De ervaring leert dat het vaak erg complex is om een kavelruil te realiseren. Hoe weet je dat je voldoet aan de eisen? Middels ons kavelruilprogramma kunnen wij zelfs bij de klant aan tafel de mogelijkheden invoeren, wijzigen en verwerken. Hierdoor is het voor iedereen overzichtelijk wat er gebeurt en kunnen veranderingen snel doorgevoerd worden.

Vrijwillige kavelruil: Ook voor uw situatie is het misschien een kans!

Uiteindelijk ontstaat er één grote akte waarin alle overdrachten worden genoemd, maar wat als er specifieke of onderlinge afspraken zijn? Deze kunnen privacy gevoelig zijn en wil men niet altijd met alle (andere) deelnemers delen. Het is wel belangrijk om de zulke onderlinge afspraken goed vast te leggen, dat kan in een goede koopovereenkomst tussen partijen. Deze ‘losse’ koopovereenkomsten vormen een basis voor de kavelruilakte. Uiteraard hebben wij als makelaar de kennis in huis om zulke afspraken te bemiddelen en juist te omschrijven in de koopovereenkomst.

Naast de kennis van kavelruilmogelijkheden hebben wij in ons netwerk ook duidelijk welke partijen met elkaar kunnen ruilen om zo opnieuw een win-win situatie voor agrarisch ondernemers te realiseren! Wij weten wat er speelt in de omgeving en kunnen zo kansen voor u creëren.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?