Uitspraak fosfaatrechten in pachtverhoudingen

In januari 2018 hebben melkveehouders fosfaatrechten gekregen welke nodig zijn voor het houden van melkvee. Als de melkveehouder bedrijfsgebouwen en/of landbouwgrond pacht van een verpachter, moet hij die gebouwen en/of de grond bij het einde van een pachtovereenkomst weer teruggeven aan de verpachter. In deze zaak vindt de verpachter dat de pachter op dat moment ook zijn fosfaatrechten aan de verpachter moet overdragen. De pachter is het daar niet mee eens. Het Hof heeft in zijn arrest van 26 maart 2019 besloten dat fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn. Onder enkele voorwaarden kan de verpachter wél aanspraak op fosfaatrechten maken.

Voorwaarden

Het oordeel van het hof komt er op neer dat (wanneer partijen in pachtovereenkomst niets anders zijn overeengekomen) de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Tussen verpachter en pachter bestond op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan 12 jaar of langer duurt;
  • Het betreft hoevepacht of pacht van minimaal 15 ha grond of pacht van een gebouw; waarbij het gebouw specifiek moet zijn ingericht voor de melkveehouderij en voor de uitoefening daarvan noodzakelijk zijn en door de verpachter ten behoeve van het bedrijf van de pachter aan de pachter ter beschikking zijn gesteld;
  • De fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee ten dienste stonden en naar verhouding toegerekend aan het gepachte;
  • De verpachter dient aan de pachter 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten per datum einde pachtovereenkomst te betalen.

Vanwaar deze beslissing zult u zich afvragen: in het arrest heeft het Hof uitgelegd dat de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat onder bepaalde voorwaarden een verplichting tot overdracht bestaat. Klik hier om het originele artikel te lezen.

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over uw fosfaatrechten? Wij helpen u graag!

NB: Het hof heeft met deze uitspraak in het algemeen beslist onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Omdat het hof voor het eerst met een besluit over deze kwestie is gekomen, mogen partijen in de onderhavige zaak nog reageren voordat het hof op hun vorderingen beslist.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?