KAVELRUIL OP BASIS VAN DE WET WILG (WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED)

Bij de overdracht van onroerend goed, en dus ook agrarisch onroerend goed, is overdrachtsbelasting verschuldigd. De tarieven van overdrachtsbelasting zijn als volgt: 2% bij een woonhuis voor eigen gebruik en 10,4% voor al het overig onroerend goed.

Overdrachtsbelasting
De praktijk is dat bij aankoop van agrarisch land er meestal wordt gekozen voor de voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van de Wet Belasting en Rechtsverkeer artikel 15.1.q. Als de koper een beroep doet op dit artikel verplicht hij zich om de grond 10 jaar na aankoop agrarisch te blijven gebruiken. Meestal is dit geen probleem, echter in de praktijk kan het fijn zijn als deze verplichting er niet op zit.

WILG
In Nederland kennen we de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Met deze wet kan er agrarisch onroerend goed worden overgedragen zonder het betalen van overdrachtsbelasting, namelijk als er sprake is van een kavelruil. De belangrijkste voorwaarde voor een kavelruil is dat er minimaal drie inbrengers zijn, waarvan twee ruilers. Gevolg van de toepassing van kavelruil is dat er geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden, en dat er ook geen 10 jaar agrarisch gebruik hoeft te worden gegarandeerd.

De Koning & Witzier heeft meerdere van deze kavelruilovereenkomsten begeleid zoals:

Voorbeeld kavelruil Alblasserwaard Familie A heeft een agrarisch bedrijf. Familie B heeft ook een agrarisch bedrijf en woont naast familie A. Familie B was in 2021 een V.O.F. aangegaan met familie C. Familie C zijn oudere mensen met een melkveehouderijbedrijf zonder opvolger. Ze zijn de samenwerking met familie B aangegaan, zodat ook hun bedrijf wordt voortgezet.

Familie A werd geconfronteerd met overlijden van de eigenaar en zij besloten het bedrijf te verkopen. De bedrijven van families A en B liggen dus naast elkaar. De bedrijven van familie B en C liggen 6 km uit elkaar.

Na overleg tussen B en C is besloten het bedrijf van familie A aan te kopen en bedrijf C te verkopen. Op deze manier kan het bedrijf van de familie C naast het bedrijf van de familie B worden gerealiseerd en hiermee vervalt de afstand van 6 km. V.O.F.-familie B en C hebben het bedrijf van de familie C (op afstand van 6 km) verkocht in drie stukken, waarbij tevens twee onderlinge ruilingen plaatsvinden tussen agrariërs en particulieren.

Al de bovenstaande overdrachten worden vervolgens in één kavelruilakte gepasseerd. Deze wijze van overdragen is een win-win situatie voor alle partijen.

De praktijk is dat het bedrijf van V.O.F. B en C geen afstand meer heeft, ca. € 885.000, -overdrachtsbelasting is bespaard en er is geen verplichting dat de overgedragen agrarische grond 10 jaar in agrarisch gebruik moet blijven.

Een prachtig resultaat!
Als punt van nadeel bij een kavelruil kan worden genoemd dat er één grote akte is waarbij alle overdrachten in één worden samengevat. Omdat de details van de onderling gemaakte afspraken niet worden doorgevoerd in de akte van kavelruil is het zeer belangrijk om de onderlinge afspraken in een goede koopovereenkomst tussen partijen vast te leggen. Deze koopovereenkomsten vormen namelijk de basis voor de kavelruilakte en worden door ons opgesteld.

Ook voor uw situatie is het misschien een kans!

Naast de kennis van kavelruilmogelijkheden hebben wij wellicht in ons netwerk ook duidelijk welke partijen met elkaar kunnen ruilen om zo opnieuw een win-win situatie voor agrarisch ondernemers te realiseren!

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?