Kortsteekterweg 26 Alphen aan den Rijn

Vraagprijs € 1.200.000 vrij op naam

Omschrijving

Te koop:

Een voormalig varkenshouderijbedrijf mag worden gesloopt en in ruil daarvoor mogen er twee vrijstaande woningen worden gerealiseerd.
Het is een unieke plek met uitzicht op de polder en een authentieke molen. Indien gewenst kan er aansluitend gelegen circa 4000 m2 grasland worden aangekocht.

WAT NOG TE DOEN

DE KOPER VAN DEZE BOUWPERCELEN GAAT HET VOLGENDE DOEN:

– Omgevingsvergunning(en) aanvragen bij de gemeente.
– De bestaande gebouwen tot op 12 meter van de caravanstalling (nader in het terrein te markeren) van eigenaar nr. 26 slopen en het terrein bouwrijp maken.
– Een pad aansluiten vanaf het bestaande, naar achter lopende pad (ten behoeve van ontsluiting land) en het toegangspad in overleg met verkoper verbeteren.
– Indien sprake is van meerdere kopers dan zullen de gezamenlijke kopers een grens bepalen tussen de twee nieuw te bouwen huizen.
– Nuts voorzieningen regelen.
– Huis of huizen (laten) bouwen.

VOORWAARDEN BIJ VERKOOP:

– De koopsom is v.o.n.
– De voorwaarden/ afspraken die verkoper met de gemeente heeft gemaakt doormiddel van een exploitatieovereenkomst, alvorens de bestemming werd gewijzigd, worden door koper(s) volledig overgenomen met aansluitende boetebedingen.
– De exploitatieovereenkomst wordt bij serieuze gesprekken overhandigd.
– Levering van het verkochte vindt plaats in 2023.
– Rondom de woningen worden hekwerken/ groenafscheidingen geplaatst ter hoogte van max. 1.60 m volgens een later aan te leveren tekening. De hekwerken/ groenafscheidingen in het tuingebied worden niet hoger dan 1 meter.
Wat doet de verkoper ten einde het bouwplan te kunnen realiseren:
– Verkoper geeft overpad over het pad vanaf Kortsteekterweg om te komen en te gaan naar de nieuw te bouwen woningen met normale restricties dat er op het pad niet geparkeerd wordt en dat het pad altijd voor iedereen toegankelijk zal zijn.
– Verkoper geeft toestemming om naast het pad leidingen aan te leggen ten behoeve van stroom, riolering, glasvezel en dergelijke i.c.m. het vestigen van een zakelijk recht.
– Verkoper maakt een hekwerk achter de bestaande boerderij nadat de sloop van de gebouwen is voltooid op ca. 12 meter vanaf de achter grens van caravanstalling.
– Stelt de bodemonderzoeken beschikbaar die gemaakt zijn ten behoeve van bestemmingsplan wijziging.
– Stelt afspraken met betrekking tot de bouwhoogte in verband met de molen biotoop beschikbaar.

BESTEMMINGSPLAN

Hoofdbestemming: op de locatie mogen volgens het bestemmingsplan 2 woningen worden gebouwd.

Citaat bestemmingsplan:
Voor de bouwregels:
a. Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen:
1. hoofdbebouwing is slechts toegestaan binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
2. ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ is uitsluitend het bestaande bijgebouw toegestaan;
3. de goothoogte van het hoofgebouw en aangegeven bijgebouw mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
4. de bouwhoogte van het hoofdgebouw en aangegeven bestaande bijgebouw mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
5. de dakhelling van de woning ligt tussen de 35 – en 65 °;
6. het aantal wooneenheden per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1 waarbij het totaal aan woningen niet meer mag bedragen dan op de verbeelding aangeduid;
7. de inhoud van de woning mag, inclusief aan- en uitbouwen en exclusief vrijstaande bijgebouwen en ondergrondse bebouwing niet meer dan 750 m³ bedragen;

Bij het bouwen van huizen moet er rekening worden gehouden met de molen die achter in het gebied gelegen is.
Citaat uit het bestemmingsplan:

Tevens valt het plangebied binnen de gebiedsaanduiding ‘Milieuzone – stiltegebied’ en ‘Vrijwaringszone – molenbiotoop’. Ter plaatse van de aanduiding ‘Milieuzone – stiltegebied’ gelden ter bescherming van dit gebied regels ter voorkoming of beperking van geluidhinder zoals opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland. Ter plaatse van de aanduiding ‘Vrijwaringszone – molenbiotoop’ gelden ter bescherming en instandhouding van de belangen van de bestaande molen als werktuig en beeldbepalend landschapselement en ter behoud, beheer en bescherming van de cultuurhistorische waarden van de molen enkele bepalingen. Zo mogen bouwwerken binnen 100 m rond de molen niet hoger zijn dan de onderste punt van de verticaal staande wiek en tussen 100 en 400 m rond de molen mag de hoogte van bouwwerken niet meer bedragen dan 1/100 van de afstand tussen het bouwwerk en de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticale staande wiek. De afstand van de beoogde woningen tot de molen bedraagt circa 300 m. Derhalve dient er met de beoogde woningen rekening gehouden te worden met de maximaal toegestane bouwhoogte.

Het volledige bestemmingsplan adviseren wij u na te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Vraagprijs:
Bouwlocaties op ca. 3200 m2 € 1.200.000,- v.o.n.
“Aansluitende” agrarische grond € 10,- per m2

Vrijblijvende aanbieding:
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.
Deze informatie is geheel vrijblijvend, aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

vraagprijs
€ 1.200.000 vrij op naam
Aangeboden sinds
7 december 2022
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Akkerbouwbedrijf
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
0 ha 57 a 35 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Alphen aan den rijn B 1007
Oppervlakte
0 ha 12 a 20 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
APN01-B-1007
Perceelnaam
Alphen aan den rijn 1474
Oppervlakte
0 ha 45 a 15 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
B--1474
Bekijk alle kenmerken
Kortsteekterweg 26
Alphen aan den Rijn
Vraagprijs € 1.200.000 vrij op naam

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?